Umístění: Jižní Morava Politika Průzkum: Jihomoravské obce požadují spuštění klíčových krajských do-tačních programů. Prioritou je sucho

Průzkum: Jihomoravské obce požadují spuštění klíčových krajských do-tačních programů. Prioritou je sucho

sucho jihomoravsky krajBrno, 27. května 2020 - Investiční záměry v obcích jsou kvůli pandemii koronaviru vážně ohroženy. Jedním z hlavních důvodů je rozhodnutí vedení Jihomoravského kra-je v pozastavení některých už schválených dotačních titulů. Samotné obce v průzku-mu, který vzešel z iniciativy Starostů a nezávislých, potvrdily obavu o možnost reali-zace klíčových projektů. Především pak v oblasti sucha, budování a obnovy majetku obcí a vodohospodářské infrastruktury.

 

V reakci na pozastavení výběru daní a jejich následné přerozdělení v rámci Rozpočtového určení daní (RUD) pozastavilo vedení Jihomoravského kraje některé už schválené dotační programy. „Kraj by neměl zásadně omezit finanční rozsah vypsaných dotačních titulů. Jejich pozastavení může mít negativní vliv na rozvoj obcí v Jihomoravském kraji, u těch nej-menších i na několik let dopředu,” říká Radomír Pavlíček, předsedy Výboru pro regionální rozvoj Jihomoravského kraje (Starostové pro jižní Moravu). Právě na jeho podnět Sdružení místních samospráv oslovilo všechny obce JMK. 

„Obezřetnost je na místě, ale v provozních výdajích, rozhodně ne investičních. Obce jsou nejlépe hospodařící subjekty v naší zemi. Každá jimi investovaná koruna se vrací v DPH nejen státu, ale především pomáhá lokální ekonomice, místním firmám, a v konečném dů-sledku rozvoji celého kraje. Pokud tedy bude vedení kraje i nadále odkládat vyplácení dotací obcím, nestačí se mnohé z projektů tento rok vůbec realizovat. A desítky milionů, které moh-ly zachránit i regionální podnikatele, budou nevyužity,” říká František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova.

Obavy obcí potvrdil průzkum
Průzkum se zaměřil na to, které dotační tituly mají podle vedení jednotlivých obcí pokračovat v nezměněné, nebo jen omezené výši. „Informace vedení kraje o pozastavení schválených žádostí, které byly podány v rámci vyhlášených dotačních programů JMK, je vyvolaná predikcí vývoje daňových příjmů kraje na tento rok. Tento postup ale přinesl obavu mezi ob-cemi vzhledem k možnosti realizovat jejich investiční záměry, které jsou nyní prioritní,” přibli-žuje důvod iniciativy Pavlíček.

Osloveny byly všechny obce Jihomoravského kraje, které mají do 5 tisíc obyvatel. Průzkum se uskutečnil od 15. do 20. května 2020. Z 650 respondentů se vyjádřilo 150 zástupců obcí, tedy téměř čtvrtina oslovených obcí.

Podle vyjádření obcí patří mezi priority následující oblasti podpory:

  • Sucho (78 %)
  • Budování a obnova majetku obcí (65 %)
  • Vodohospodářská infrastruktura (59 %)
  • Požární ochrana (51 %)
  • Kultura (31 %)
  • Malé prodejny (29 %)

Podpora regionálních dodavatelů
Důležitým, a dle výsledků průzkumu nyní velmi aktuálním tématem, je otázka sucha. „Disku-se o chybějících financích byly dlouhé, nicméně vzhledem ke klimatické situaci je shoda na tom, že podpora boje se suchem musí mít krajskou prioritu,” říká Martin Maleček, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje (SOL). Vedení JMK přislíbilo odsouhlasení dotací v oblas-tech, které vzešly z průzkumu jako prioritní v červnu, aby je bylo možné letos realizovat.

Jihomoravský kraj pro rok 2020 připravil řadu dotačních titulů, které nyní mohou hrát zásadní roli. Kromě dotačního titulu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2020 je jedním z nich také dotační program na Podporu rozvoje venkova (PRV), který je zaměřený na budování a obnovu zaří-zení v majetku obcí. Zejména investiční formy dotací jsou mnohdy realizovány za pomoci místních subjektů - drobných živnostníků, firem, spolků. Tím je podporována zaměstnanost a kvalita lidí na venkově.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci